Polityka ochrony danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest LUX HOME Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Krakowie, ul. Zakopiańska 56a wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS za numerem 0000616080 (dalej Spółka)

2. Pełnomocnikiem Administratora jest Pan Piotr Kabala, adres e-mail rodo@ceramcity.pl

3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest umowa na usługę/sprzedaż jaką wykonujemy lub wykonywaliśmy na Pani/Pana rzecz lub pozostajemy w kontakcie handlowym w związku z zamiarem zawarcia takiej umowy, co na gruncie RODO stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, który jest dla nas podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

4. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez Spółkę jest:
a. dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Spółkę w związku z umową/usługą lub obrona przed roszczeniami wystosowanymi przez w stosunku do Spółki,
b. udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych,
c.  udokumentowanie wykonania usługi dla celów gwarancyjnych czy wykonywanie usług pogwarancyjnych
d.  obsługa zgłoszeń, reklamacji

5. Ponadto, Spółka przetwarza dane osobowe gromadzone przez monitoring w celu zapewnienia bezpieczeństwa Tobie oraz pracownikom i innym osobom przebywającym na terenie zakładu Spółki.

6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest umowa na usługę/sprzedaż jaką wykonujemy lub wykonywaliśmy na Pani/Pana rzecz. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych wykorzystywanych w celach marketingowych jest zgoda Klienta. Spółka informuje, że zgoda może zostać w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klienta przez monitoring jest ochrona jego żywotnych interesów oraz ochrona żywotnych interesów innych osób fizycznych, jak również usprawiedliwiony cel administratora.

8. Spółka przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:
a. firmom świadczącym usługi wsparcia IT oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne,
b. firmom księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej,
c. firmom transportowym i kurierskim w sytuacji zamówienia przez Klienta transportu lub przesyłki kurierskiej,
d. firmom (kancelariom) prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego.

9. Czas przetwarzania danych osobowych:
a. pozyskane w związku z zawartą umową/usługą będą przetwarzane - okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych stron umowy lub przez okres gwarancji lub wykonywanie usług pogwarancyjnych, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później,
b. pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych - okres ważności zgody na cele marketingowe,
c. pozyskane w związku z monitoringiem – 14 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte.

10. Każdy Klient ma prawo dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każdy Klient ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Spółki. Ponadto, Spółka udostępnia adres rodo@ceramcity.pl, za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych ( także wycofać zgodę na przetwarzanie danych) .

11. Każdy Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 12. Spółka nie zamierza przekazywać danych osobowych poza obszar EOG.

13. Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu i numeru telefonu jest wymogiem zawarcia umowy/wykonania usługi. Brak podania danych osobowych uniemożliwi lub utrudni Spółce zawarcie lub realizacje umowy/usługi.